استریوتکسیک حیوانات بزرگ

Parallel Rail Bases
پایه ی ریل های موازی
بهترین پایه را انتخاب کنید و بازوی مناسب را به آن اضافه نمائید.
Parallel Rail Accessories
  لوازم جانبی ریل های موازی
به خاطر انعطاف پذیری فوق العاده این استریو تکسیک می توانید هر گونه قطعه ای را با آن استفاده نموده و از حداکثر پتانسیل آن بهره گیرید.
Large Parallel Rail Stereotaxic, 4 Manipulator
استریوتکسیک استاندارد موش صحرایی
استریوتکسیک دو بازو کلاسیک استاندارد سرعت جراحی را بالا برده و اشتباهات را کاهش می­ دهد.  بازوی دوم در مواردی که تزریق دوگانه، کانولاسیون دو طرفه، تحریک و ثبت هم زمان نیاز باشد، به کار گرفته می­ شود.