دستگاه شمارشگر و نمایشگر سایز ذرات

پارتیکل کانتر METONE Aerocet 531s آمریکا

پارتیکل کانتر پرتابلParticle  Counter    GT-324 Handheld آمریکا