میله گوش استریوتکسیک

45

میله ی گوش

میله ی گوش دو طرفه °18 و °45 برای جوندگان 

میله گوش با نوک استاندارد °18 برای ورود به حفره ی گوش ثابت نگاه داشتن سر جوندگان به بهترین وجه

میله گوش با نوک °45 برای آزمون هایی که پرده گوش جوندگان نمی بایست صدمه ببیند.

18

میله گوش با نوک استاندارد °18 برای ورود به حفره ی گوش ثابت نگاه داشتن سر میمون/گربه به بهترین وجه

میله گوش با نوک °45 برای آزمون هایی که پرده گوش میمون / گربه نمی بایست صدمه ببیند.