میله گوش استریوتکسیک

میله ی گوش دو طرفه °18 و °45 برای جوندگان 
میله گوش با نوک استاندارد °18 برای ورود به حفره ی گوش ثابت نگاه داشتن سر جوندگان به بهترین وجه
میله گوش با نوک °45 برای آزمون هایی که پرده گوش جوندگان نمی بایست صدمه ببیند.
میله گوش با نوک استاندارد °18 برای ورود به حفره ی گوش ثابت نگاه داشتن سر میمون/گربه به بهترین وجه
میله گوش با نوک °45 برای آزمون هایی که پرده گوش میمون / گربه نمی بایست صدمه ببیند.
45
18