ماسک گاز بیهوشی Anesthesia Mask

mask
ماسک گاز بی هوشی برای جراحی با استریوتکسیک
این ماسک امکان بی هوش موش سوری و موش صحرایی را بر روی دستگاه استریو تکسیک امکان پذیر می سازد.