آداپتور استریوتکسیک

1
آداپتور موش سوری
سر حیوان را بوسیله میله ی دهانی و گیره ی بینی ثابت نگاه می ذارد همچنین می توان سر را در هر زاویه دلخواه تنظیم نمود.
2
کیت آداپتور موش صحرایی
 گیره بینی به همراه میله ی گوش در دو نوع ارائه می شود.
  • میله ی با نوک به زاویه ی°18 به طور استاندارد استفاده می شود.
  • میله ی با نوک به زاویه ی °45 برای مواقعی که نیاز است پرده ی گوش حیوان حفظ شود.
3
کیت آداپتور خوکچه ی هندی
گیره بینی به همراه میله های گوش با نوک به °45 . گیره ی خوکچه ی هندی بیشتر از موش صحرایی در پشت دندان ها وارد دهان حیوان می شود. قابل حرکت به صورت عمودی یا به عقب و جلو.
4
کیت آداپتور پرندگان کوچک
آداپتور به همراه میله های گوش با نوک به زاویه ی °45 بوده و منقار حیوان را توسط نگهدارنده منقار و گیره ی “V” شکل ، به سمت پایین و در وسط نگاه می دارد.
5
کیت آداپتور حیوانات بزرگ 
آداپتور به همراه میله های گوش بوده و برای انواع حیوانات آزمایشگاهی بزرگ در اندازه های مختلف و قابل استفاده است. این آداپتور بر روی استریوتکسیک استاندارد و یا استریوتکسیک با ریل های موازی نصب می شود.
6
آداپتور نخاعی
با به کارگیری استریوتکسیک استاندارد، آداپتور نخاعی ستون فقرات را برای جراحی نخاعی آماده می سازد. ستون فقرات توسط گیره های عرضی و گیره های خاردار ثابت نگاه داشته می شوند.
7
آداپتور میمون مارموست 
این آداپتور با به کمک گیره های دوار و میله ی دهانی که بصورت افقی قابل تنظیم است، سر حیوان را ثابت نگاه می دارد.