ماتریکس جوندگان Rodent Matrices

1

ماتریکس نخاع

از جنس آکرلیک با برش های 0.50mm تا 3.00mm  نخاع موش صحرایی

2
ماتریکس نخاع

از جنس آکرلیک با برش های 0.50mm  تا 3.00mm  نخاع جوندگان

3
ماتریکس ساژیتال مغز

از جنس آکرلیک با برش های 0.50mm  تا 3.00mm نخاع جوندگان

4
ماتریکس کرونال مغز

از جنس استنلس استیل با برش های 0.50mm  تا 3.00mm  مغز جوندگان