پمپ سازگار با استریوتکسیک

1
پمپ تزریق برگشت پذیر 11 Elite Nanomite با کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی
 • برنامه ریزی و ذخیره روش های ساده و یا پیچیده به آسانی بدون نیاز به کامپیوتر
 • با جریان مابین  66pl/min و 3.82ml/min
 • با 5 کیلو فشار قابل تنظیم در میزان جریان های مختلف
 • امکان استفاده از سرنگ های  5µl تا  1ml
 • متدپروفایل هایی مانند نرخ ثابت، شیب دوتایی و پرشدن اتوماتیک ارائه می شود.
 • وجود تایمر برای تاخیر در شروع کار
 • با صفحه ی LCD لمسی رنگی که کلیه پارامترها را در یک صفحه نمایش می دهد.
 • نمایش دستور العمل ها خطاها و هشدار ها نیز در یک صفحه صورت می گیرد.
2
پمپ تزریق برگشت پذیر PHD ULTRA Nanomite با کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی
پمپ تک سرنگه
 • با جریان مابین 66pl/min و  3.82ml/min
 • با 5 کیلو فشار قابل تنظیم در میزان جریان های مختلف
 • امکان استفاده از سرنگ های  5µl تا  1ml
 • امکان برنامه ریزی های ساده و پیچیده بدون کامپیوتر
 • متدپروفایل هایی مانند نرخ ثابت، رمپ، پله ای، تکه تکه، تغلیظ، شیب دوتایی یا سه تایی، پالس و پرشدن اتوماتیک ارائه می شود.
 • وجود تایمر برای تاخیر در شروع کار
 • با صفحه ی LCD لمسی رنگی که کلیه پارامترها را در یک صفحه نمایش می دهد.
 • نمایش دستور العمل ها خطاها و هشدار ها نیز در یک صفحه صورت می گیرد.
3
تزریق برگشت پذیر NanoCool انجکتور
یک انجکتور تک سرنگه که در بررسی حیات سلول بنیادی در هنگام تزریق نقش مهمی را ایفا می کند. در هنگام تزریق سلول بنیادی دمای سیستم در °18 سانتی گراد نگاه داشته می شود. این امر باعث مصرف 76% کمتر اکسیژن نسبت به دمای °37سانتی گراد می گردد. کلیه مراحل کار از جمله روشن شدن، درجه حرارت، حجم تزریق و شیب میزان جریان توسط میکروپروسسور انکجتور انجام می گیرد.
 • با جریان مابین  4pl/min و  1.906ml/min
 • با 5 کیلو فشار قابل تنظیم در میزان جریان های مختلف
 • امکان استفاده از سرنگ های 50µl تا  500µl
 • برنامه ریزی ساده یا پیچیده بدون کامپیوتر
 • متدپروفایل هایی مانند نرخ ثابت، رمپ، پله ای، تکه تکه، تغلیظ، شیب دوتایی یا سه تایی، پالس و پرشدن اتوماتیک ارائه می شود.
 • وجود تایمر برای تاخیر در شروع کار
 • با صفحه ی LCD لمسی رنگی