سیستم های گرادیان

2
PHD ULTRA™  پمپ گرادیانت
این سیستم امکان ترکیب دو یا سه محلول در حجم های متفاوت از پمپ هایی با جریان های مختلف بدون نیاز به کامپیوتر مهیا می سازد. با استفاده از پمپ کنترل برنامه ریزی شده و گرادیانت پروفایل میتوان مخلوط مورد نظر را از یک خروجی و با فشار فقط یک دکمه دریافت نمود.
3
پمپ گرادیانتPHD ULTRA™4400  
این سیستم امکان ترکیب دو یا سه محلول در حجم های متفاوت از پمپ هایی با جریان های مختلف بدون نیاز به کامپیوتر مهیا می سازد. با استفاده از پمپ کنترل برنامه ریزی شده و گرادیانت پروفایل میتوان مخلوط مورد نظر را از یک خروجی و با فشار فقط یک دکمه دریافت نمود.