بخارساز

5
Anesthetic Vaporizers
دستگاه بخارساز بی هوشی 

مایع بی هوشی را بخار کرده و با اکسیژن ترکیب می کند.

6
 
Tec3 Selectatec Vaporizers 
بخارساز Tec3 Selectatec

این دستگاه برای داروهای بی هوشی خاصی مانند ایزوفلوران، هالوتان یا سروفلوران تنظیم شده و دارای رفراکتومتر لیزری است.

 • تنظیم دما، جریان و مدت زمان کار
 • دارای قفل ایمنی برای کلیدها
 • وجود نشانگر رنگ برای هر ماده ی بی هوشی جهت اطمینان از به کارگیری ماده ی صحیح
 • چاهک یک تکه برای افزایش مقاومت
 • فیتیله ی فشرده برای افزایش ظرفیت دارو
 • از جنس آلومینیوم سبک
7
Vaporizer End Caps
کلاهک بخارساز   

یک جفت کلاهک نر و ماده برای ورودی و خروجی گاز مورد نیاز است.

8
Vaporizer Tec3 Cagemount 
بخارساز Tec3 Cagemount 

این دستگاه برای داروهای بی هوشی خاصی مانند ایزوفلوران، هالوتان یا سروفلوران تنظیم شده و دارای رفراکتومتر لیزی است.

 • تنظیم دما، جریان و مدت زمان کار
 • دارای قفل ایمنی برای کلیدها
 • وجود نشانگر رنگ برای هر ماده ی بی هوشی جهت اطمینان از به کارگیری ماده ی صحیح
 • چاهک یک تکه برای افزایش مقاومت
 • فیتیله ی فشرده برای افزایش ظرفیت دارو
 • از جنس آلومینیوم سبک
9
 Vaporizer Filler Adapters
آداپتور پرکننده بخارساز

آداپتور پرکننده ی بخارساز برای گازهای ایزوفلوران یا سوافلوران و یا اواپراتورهای هالوتان

10
 Vaporizer Mounting Adapter
آداپتور نصب بخارساز

آداپتور برای بخارساز  Tec3-type Cagemount جهت نصب بر روی ماشین بی هوشی با سیستم نصب بخارساز Selectatec.