رگولاتور

Regulator Tube Mounts

Regulator Tube Mounts

تیوپ نصب رگولاتور

3

Gas Flow Directavalve, Vaporizer Mounted

Directavalve جریان گاز برای بخارساز

6

H-Cylinder Gas Regulators

رگولاتور گاز H-Cylinder

5

E-Cylinder Gas Regulators

رگولاتور گاز E-Cylinder

8

Anesthesia Machine Gas Hoses

شلنگ گازهای O2, CO2 و NO2 ماشین بی هوشی

7

H-Cylinder Dual Manometer Regulator

رگولاتور مانومتر دوتایی H-Cylinder