ذره بین

4
Vario-Maxi Stand Magnifier
ذره بین ایستاده
5
Stand-Mounted Heavy-Duty Magnifiers
ذره بین بسیار قوی ایستاده
2
K-LED Illumination System
سیستم روشنایی K-LED
1
Headband Magnifiers
ذره بین با هد بند
8
(Prismatic Surgical Magnification Systems (SuperVu XL
ذره بین منشوری جراحی
7
(Galilean Surgical Magnification Systems (SuperVu SL
ذره بین جراحی گالیله
6
Leather Padded Headband for Surgical Magnification Systems
هدبند چرمی پددار برای ذره بین جراحی
3
Sport Frames for Surgical Magnification Loupes
قاب اسپورت برای لوپ ذره بین جراحی