TEC 2900-3  کنسول حرارتی

TEC2900-3
  • مولد حرارت براي انبار نمودن موقت نمونه ها
  • داراي سینی بزرگ متحرک با ظرفيت 4/8 لیتر پارافین
  • مجهز به کنترل پنل برای تنظیم و نظارت بر درجه حرارت
  • داراي محدوده حرارت از دمای محیط تا Cر˚80 سانتیگراد
  • قابل استفاده به تنهایی یا در کنار کنسول اصلی
  • با امكان نیمه باز یا کاملا باز گذاشتن درب فلزي