دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی بافت ATS2010

ats2010
 • دستگاهی رومیزی و خطی Linear برای انجام آزمایشهای پاتولوژی و تحقیقاتی
 • با امکان عملیات متناوب و نمونه گذاری در حین پردازش بدون ایجاد خللی در کار
 • تنظیم زمان ماندن و ترتیب قرار گیری در محلولها توسط نرم افزار
 • دارای سیستم کنترل الکتریکی و PLC
 • کلیه عملیات توسط منو تنظیم شده و زمان ماندن در هر محلول و ترتیب آن توسط نرم افزاری ساده قابل برنامه ریزی و کنترل ميباشد.
 • استپر Stepper و تسمه انتقال دقیق با کارایی بالا، باعث توازن درعمل هم خوردن و تقلیل صدا میشوند.
 • داراي طراحی كاربردي، مولد حرارت جهت خشک شدن اسلایدها و کنترل دیجیتالی دما
 • با امکان برنامه ریزی 9 پروتکل رنگ آمیزی به دلخواه
 • UPS پشتیبان (انتخابی) باعث عدم اختلال در کار در هنگام قطع برق میشود.
 • دارای 18 ایستگاه، 15 ایستگاه محلولها، 1 ایستگاه آبکشی، 1 ایستگاه بارگذاری/حرارت، 1 ایستگاه خروجی برای تخلیه سینی اسلایدها
 • 47 اسلاید در هر سبد جا میگیرد. دو سبد میتوانند همزمان کار کنند و حداکثر ظرفیت 94 کاست میباشد.
 • برای جلوگیری از نشت بخارات ظروف پارافین و محلولها کاملا بسته هستند.
 • فیلتر کربن فعال از آلودگی و انتشار بوی محلولها جلوگیری مینماید.
 • دارای زنگ اخطار برای یادآوری مراحل کار و هنگام بروز خطا
1
2
3