دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی بافت Histo-24

Histo24
  • دستگاهي كم حجم براي رنگ آمیزی های بدون آمادگی
  • داراي ضایعات کمتر و تقليل هزینه محلولهاي مصرفي
  • دارای کنترل پنل لمسی برای مشاهده و تنظیم برنامه ها
  • تنظیم مراحل کار توسط ترموستات الکترونیک با میکروپروسسور 
  • وجود برنامه هاي مختلف از نظر زمان و ترتیب قرار گيري در محلول ها 
  • داراي 30 نوع برنامه مختلف براي ترتيب حركت نمونه و يا حذف برخي از ايستگاهها
  • امكان تنظيم زمان ایستگاهها، زمان چکیدن، زمان هم خوردن، آب کشی و دمای آون
1
2