ترانسدیوسر فشار دیفرانسیل Differential Pressure Transducers

Differential Pressure Transducers MPX

مناسب برای اندازه گیری فشار حلق، مری و ترانس دیافراگماتیک با کتتر catheter  پر از هوا