کیسه Douglas Bags

Douglas Bag Tubing

تیوپ کیسه ی دوگلاس Douglas Bag Tubing

Douglas Bag Absorbant Indicator
نشانگر جاذب کیسه دوگلاس Douglas Bag Absorbant Indicator

برای شناسایی گازها با به کارگیری نشانگرهای رنگی

Douglas Bag Parts & Accessories
گیره بینی و دهنی و لوازم دیگر کیسه ی دوگلاس Douglas Bag Parts & Accessories