گازمتر گاز خشک Dry Gas Meter

Dry Gas Meters

برای اندازه گیری حجم گازهای جمع شده در کیسه ی دوگلاس و یا حجم گازهای جذب شده توسط سیستم. این دستگاه قابل حمل بوده و با دیافراگم مثبت و دقت ±1.5%. عمل می کند.