کیسه جمع آوری گاز Gas Collection Bags

Non-Diffusing Gas Collection Bags
کیسه ی غیر قابل نفوذ جمع آوری گاز Non-Diffusing Gas Collection Bags

این کیسه برای جمع آور گازهای فیزیولوژی و انتقال گازهای غلیظ شده به کار گرفته می شود.