گیره بینی Nose Clips and Mouthpieces

Nose Clips
دهنی سیسلیکان – گیره ی بینی  Nose Clips – Mouthpieces
  • در دو مدل و سه اندازه
  • مدل استاندارد
  • مدل دارای خروجی بزاق
  • با امکان اتوکلاو
Silicone Mouthpieces, Standard

Silicone Mouthpieces, Standard

Silicone Mouthpieces with Saliva Trap

Silicone Mouthpieces with Saliva Trap