کانولا Cannulae

کانولای داخل حلقی Intubation Cannulae

 

کانولای داخل حلقی با آداپتورy
Intubation Cannulae – with Y-Adapter
کانولای داخل حلقی با آداپتور “Y” شکل 

برای مطالعات کرونیک به کار گرفته می شود. قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و پس از جاگذاری منفذی مابین این دو وجود نداشته باشد.

 • قسمت “Y” کانولا به خروجی و ورودی ونتیلاتور وصل می شود.
 • دارای اندازه های متنوع برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
Untitled-1
Intubation Cannulae – with Luer Adapter
کانولای داخل حلقی با آداپتور   

برای مطالعات کرونیک به کار گرفته می شود. که قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و پس از جاگذاری نباید منفذی ما بین آنها وجود داشته باشد.

 • با آداپتور Luer برای وصل شدن به هر نوع اتصالات Luer شکل
 • دارای اندازه های متنوع برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
کانولای داخل حلقی
Intubation Cannulae – Cannula Only
کانولای داخل حلقی 

برای مطالعات کرونیک به کار گرفته می شود. که قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و پس از جاگذاری نباید منفذی وجود داشته باشد.

 • کانولای تنها برای هر نوع اتصال اختصاصی
 • دارای اندازه های متنوع برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
کانولای نای Tracheal Cannulae

 

Tracheal Cannulae
Tracheal Cannulae – with Y-Adapter
کانولای نای با آداپتور “Y” شکل 

با ایجاد برش در نای، کانولا جاسازی شده و برای ونتیلاسیون عمومی یا مطالعات مکانیک تنفسی به کار گرفته می شود. قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و پس از جاگذاری منفذی ما بین این دو وجود نداشته باشد.

 • قسمت “Y” کانولا به خروجی و ورودی ونتیلاتور وصل می شود.
 • دارای اندازه های متنوع برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
Tracheal Cannulae - with Luer Adapter

Tracheal Cannulae – with Luer Adapter

کانولای داخل حلقی با آداپتور Luer

با ایجاد برش در نای، کانولا جاسازی شده و برای برای ونتیلاسیون عمومی یا مطالعات مکانیک تنفسی استفاده شده  که قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و منفذی وجود نداشته باشد.

 • با آداپتور Luer برای وصل شدن به هر نوع اتصالات Luer شکل
 • دارای اندازه های مختلف برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
کانولای نای

Tracheal Cannulae – Cannula Only

کانولای نای

با ایجاد برش در نای، کانولا جاسازی شده و برای ونتیلاسیون عمومی یا مطالعات مکانیک تنفسی استفاده شده  که قطر خارجی کانولا می بایست کاملا به اندازه ی قطر نای حیوان باشد و منفذی وجود نداشته باشد.

 • کانولای تنها برای هر نوع اتصال اختصاصی
 • دارای اندازه های مختلف برای گونه های مختلف حیوان با اوزان متفاوت
Y-Luer Adapters
Y-Luer Adapters
آداپتور “Y- Luer ” شکل 

آداپتورهای Y-Luer برای انجام ونتیلاسیون عمومی یا مطالعات مکانیک تنفسی استفاده شده و در پنج اندازه ارائه می شود.

تیوپ درون نای
Endotracheal Tubes
تیوپ درون نای 

مناسب برای لوله گذاری بینی و دهانی

 • بدون کاف (با کاف نیز موجود است)
 • با تیوپ کدر از جنس PVC
 • استریل شده در بسته های ده تایی
 • داری کیت اتصالات برای وصل شدن به ونتیلاتور
 • تیوپ نای برای حیوانات بزرگ نیز موجود است
17
Small Animal Endotracheal Tubes
تیوپ درون نایی حیوانات کوچک 

انعطاف پذیری آن باعث حداقل آسیب رسانی به حیوان می شود.

 • کتتر IV از جنس Urethane نوعی سیلیکون
 • در دو اندازه متفاوت
لامپ ریه
Lung Inflation Bulb
لامپ ریه 

روشی مناسب برای اطمینان از تیوپ گذاری نای

 • لامپ پرس شده امکان مشاهده ی تیوپ گذاری را فراهم می سازد.
 • زمان کار را کاهش داده و از استرس حیوان می کاهد.
 • انتهای نری Luer شکل لامپ با مادگی اتصال Luer روی تیوپ جفت می شود.