پلتیسموگراف Plethysmograph

Single-Chamber Plethysmograph
پلتیسموگراف تک محفظه Single-Chamber Plethysmograph

در این سیستم اندازه گیری تنفس Acute را می توان با یک حیوان تیوپ گذاری شده که در محفظه ی پلتیسموگراف قرار گرفته انجام داد. با این روش میزان فضای مرده در راه تنفسی کاهش می یابد.

  • بررسی مقاومت یا همراهی راه های تنفسی بدون جراحی و با تیوپ گذاری
  • فضای مرده کم
  • استفاده در بی هوشی ممتد با گاز و اسپری مواد
  • کاربردها: سم شناسی، مطالعات محیطی، اثر دراز مدت داروها