اسپیرومتر Spirometers

اسپیرومتر دانشجویی Student Spirometer

  • برای اندازه گیری حجم ریه و نوسانات بازدم انسان
  • امکان تشخیص  تغییرات تنفسی از طریق مشاهده 
  • دارای قلم برای رسم نمودار تنفسی با استفاده از کیموگراف یا اسیلوگراف

اسپیرومتر تحقیقاتی Research Spirometer

  • برای اندازه گیری جریان و فشار و پارامترهای مختلف تنفسی
  • محاسبه نرخ تنفس،  انطباق ریوی ، حجم دم و بازدم، میزان فشار مثبت ریه و فشار بازدم