کیت تیوپ گذاری

کیت تیوپ گذاری
Small Animal Intubation Kits
کیت تیوپ گذاری حیوانات کوچک

این کیت در سه اندازه ارائه می شود و شامل فیبر نوری، تیوپ نای (بسته 5 تایی)، چراغ و کیف است.

فیبر نوری استایلت FOS
(Fiber Optic Stylet (FOS
فیبر نوری استایلت 

تشعشع فیبر نوری دید مناسبی را در موقع تیوپ گذاری فراهم می سازد.

  • راهنمایی نیمه سخت برای تیوپ گذاری حیوانات کوچک
  • انتهای چراغ بدون پوشش و سیک تقویت کننده فیبرنوری توسط کاتتر IV به درون نای رانده می شود.
  • کوپلینگ آداپتور FOS را به کاتتر IV متصل می کند