فعالیت ها (Sigma)

کمپانیSigma Aldrich  آلمان تولید کننده مواد و داروهایی تحقیقاتی

زمینه فعالیت:

Academic Research 

research.

تحقیقات دانشگاهی وعلمی

Agriculture

Agriculture

کشاورزی

Biopharmaceuticals

Biopharmaceutical

بیوفارماسوتیکال

Biotechnology

Biotechnology

بیوتکنولوژی

Chemical R&D

Chemical R&D.

تحقیقات شیمیایی

Clinical Diagnostics

Clinical Testing

تشخیصات بالینی

Cosmetics & Personal Care

Cosmetics & Personal Care..

لوازم آرایشی و بهداشتی

Diagnostic Manufacturing

Diagnostic Manufacturing.

تولید تشخیصی

Environmental & IH

Environmental & Industrial Hygiene

محیط زیست

Flavors & Fragrances

Flavors & Fragrances.

عطر و مزه

Food & Beverage

Food & Beverage.

غذا و نوشیدنی

Forensic Testing

Forensic Testing.

تست های پزشکی قانونی

Medical Materials

Medical Materials.

مواد صنعت پزشکی

Pharma Drug Screening

Small molecules for early Drug Identification.

بررسی دارو

Pharma Manufacturing

Contract Manufacturing Services & Solutions.

تولید دارو

Pharma Oncology

Innovative Products & Tools for Cancer Research.

تومورشناسی و دارو

Pharma QC

Pharma Analysis & QC.

کنترل کیفی دارو

Production Materials

Production Materials.

مواد تولیدی