محصولات(Sigma)

ac-hplc
ac-lcms

آنالوتیکال / کروماتوگرافی    ANALYTICAL / CHROMATOGRAPHY

 • Standards & Reference Materials
 • Gas Chromatography
 • HPLC & UHPLC
 • LC-MS
 • LPLC, TLC & Paper Chromatography
 • Mobile Laboratory
 • Spectroscopy
 • Sample Prep & Purification
 • Titration & Karl Fischer
kitalysis
bottles

CHEMISTRY علم شیمی

 • Acids & Bases
 • Catalysis & Inorganics
 • Chemical Synthesis
 • Chemistry Libraries
 • Heterocyclic Building Blocks
 • Organic Building Blocks
 • Organometallics
 • Salts
 • Solvents
 • Stable Isotopes
cell-culture
labware

LIFE SCIENCE علم حیات

 • Antibodies
 • Biochemicals & Reagents
 • Biological Buffers
 • Cell Biology
 • Cell Culture
 • CRISPR
 • Enzymes, Inhibitors & Substrates
 • Flow Cytometry
 • Histology & Hematology
 • Microbiology
 • Molecular Biology
 • Open Reading Frame (ORF)
 • PCR & Amplification
 • Peptide Information
 • RNAi
 • Synthetic Biology
 • ZFN
Untitled-1

MATERIALS SCIENCE علم مواد

 • Organic & Printed Electronics
 • Metal & Ceramic Science
 • Micro/Nano Electronics
 • Polymer Science
Untitled-1

GREEN ALTERNATIVES

oligo-node-oligos

OLIGOS & QPCR PROBES

 • Order Now
 • Custom DNA Oligos
 • SYBR® Green Primers
 • Custom qPCR Probes
 • Predesigned Probes
 • Custom & Predesigned siRNA