Centrifugal Pump

پمپ گریز از مرکز   Centrifugal Pump

پمپ سانتریفیوژال به طور خاص برای پمپاژ خون و یا تعلیق گلبول قرمز در آزمایشگاه های فیزیولوژی و دارویی طراحی شده است.

پمپ گریز از مرکز