آزمون تورم Paw Volume Tests

پلتیسمومتر Plethysmometer 

ابزاری مفید برای اندازه گیری تغییرات حجمی بسیار کم است. این تست معمولا برای بررسی پاسخ التهابی جوندگان به محرکها و مشاهده خواص ضد التهابی و ضد تورم داروها بکار گرفته میشود.

  • امکان تنظیم نقطه صفر بصورت خودکار
  • دارای دکمه بررسی موقعیت و پدال کنترل
  • نرم افزار SeDaCcom برای انتقال داده ها به کامپیوتر
Plethysmometer (Panlab)