قدرت سنج عضله Grip Strength Meter

Grip Strength Meter
Grip Strength Meter2

برای اندازه گیری آستانه قوای پنجه جهت بررسی عملکرد عصبی عضلانی طراحی شده است.

حیوان دسته دستگاه را گرفته و از دم کشیده می شود تا زمانی که دیگر توان نگاه داشتن دسته را نداشته باشد. این زمان به عنوان آستانه ی تحمل حیوان ثبت می گردد.

  • نرم افزار SeDaCom