آزمون وحشت زدگی Startle Test

Startle and Fear Combined System (Panlab)
Startle and Fear Combined System (Panlab)2

سیستم ترس و وحشت زدگی Startle & Fear Conditioning

برای ایجاد و بررسی ترس شرطی و رفلکس وحشت زدگی بر روی موش  و رت استفاده می شود. محفظه در درون جعبه ی دارای عایق صدا قرار گرفته و با تداوم ایجاد محرک صدا حساسیت آن را نسبت به این محرک تقلیل می دهند. عکس العمل و در واقع حرکات حیوان از طریق ترانسدیوسرهای وزنی  ضبط شده و آنالیز می گردد. درجا خشک شدن برای محدوده مطالعه حرکت/سکون و یا از جا پریدن در ردیف تحقیقات وحشت زدگی آنالیز می گردند.  محرک های نور، صدا، شوک الکتریکی، وزیدن باد توسط نرم افزار بکار گرفته می شوند. دیواره های محفظه از جنس میتاکرات سیاه رنگ و درب جلو جنس شفاف و بی رنگ ساخته شده است. برای آزمون ترس شرطی رنگ دیوارها و جنس کف را تغییر داد. در داخل محفظه میتوان از استوانه بی رنگ برای قرار دادن حیوان استفاده نمود.

  • سیستم های ترکیبی برای از جا پریدن/در جا خشک شدن
  • دارای ترانسدیوسر حساس به وزن برای افزایش دقت
  • دارای سینی متحرک
  • دارای امکانات مختلف برای ایجاد ترس شرطی
  • اطلاعات دقیق و قابل ردیابی
  • امکان استفاده از یک محفظه برای رت و موش
  • نرم افزار PackWin